BARFny Świat Strona GłównaBARFny Świat Strona Główna
FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy Rejestracja  Album  Kontakt  Zaloguj
BARFny Świat Strona Główna
BARFny Świat - Warunki Rejestracji

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO BARFny Świat
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z forum internetowego "BARFny Świat", zwanego dalej Forum i obowiązuje wszystkie osoby, które dokonały na nim rejestracji.
 2. Rejestracja na Forum jest dobrowolna.
 3. Każda osoba, dokonując rejestracji na Forum staje się jego Użytkownikiem.
 4. Użytkownik Forum podaje w formularzu rejestracyjnym swoją nazwę, swój aktualny adres e-mail oraz płeć. Są to dane wymagane do rejestracji na Forum. Wszystkie pozostałe dane są podawane przez Użytkowników na zasadzie dobrowolności. 4.1 Użytkownik Forum sam decyduje, które z jego danych, za wyjątkiem nazwy użytkownika, płci oraz daty rejestracji, będą widoczne dla innych Użytkowników w jego profilu.
 5. Nazwa Użytkownika nie może być jednocześnie nazwą, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą. 5.1 Zabroniona jest także nazwa Użytkownika, która jest nazwą powszechnie znanej firmy lub instytucji.
 6. Nazwa Użytkownika nie może być imieniem i nazwiskiem znanej publicznie osoby, chyba że jest prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika, co musi zostać udowodnione Administratorowi.
 7. Administrator Forum przechowuje podane przez Użytkowników dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie użyje ich do innych celów niż administrowanie Forum.
§ 2 Forum
 1. Forum jest portalem niekomercyjnym, niepolitycznym, nie służy żadnym interesom ani organizacjom, w tym charytatywnym. 1.1. Na Forum nie mogą być organizowane ani reklamowane jakiekolwiek zbiórki pieniędzy lub darów, w tym w ramach akcji charytatywnych, dla potrzebujących zwierząt oraz ludzi, a także na potrzeby partii politycznych, religijnych grup wyznaniowych, podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit i dowolnych celów społecznych. 1.2. Niedozwolone jest prowadzenie na Forum jakiejkolwiek agitacji politycznej za/przeciw ugrupowaniom politycznym oraz propagandy religijnej mającej na celu zdyskredytowanie jakiejś religii lub werbowanie członków grupy wyznaniowej.
 2. Forum nie przynależy do żadnej grupy wyznaniowej ani światopoglądowej.
 3. Forum jest miejscem swobodnej wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy. Nie jest na nim prowadzona żadna cenzura, z wyjątkiem eliminowania wypowiedzi łamiących Regulamin.
 4. Forum służy wszystkim Użytkownikom na zasadzie non-profit. W jego ramach możliwa jest organizacja wspólnych przedsięwzięć mających na celu ułatwienie Użytkownikom sprawowania opieki nad zwierzętami oraz zapewnienie im dobrego stanu zdrowia i samopoczucia.
§ 3 Tematyka Forum
 1. Tematyką Forum jest żywienie zwierząt domowych należących do grupy drapieżników (koty, fretki, psy), opieka nad tymi zwierzętami oraz ich zdrowie.
 2. Na Forum utworzone są działy, których tytuły i podtytuły określają ramy tematyczne poruszanych w nich zagadnień.
 3. Temat wątku powinien być zgodny z tematyką działu, w którym wątek jest zakładany.
 4. Zagadnienia poruszane w poście nie powinny wykraczać poza temat wątku.
 5. Prowadząc dyskusję, Użytkownicy nie powinni odbiegać od tematu wątku, w którym się wypowiadają.
 6. Wątki nie związane z tematyką Forum określoną w pkt. 1 lub jego organizacją i działaniem mogą być zakładane wyłącznie w dziale Hyde Park.
 7. Użytkownik, zanim założy nowy wątek, powinien użyć opcji Szukaj na Forum, aby sprawdzić czy temat nie pojawił się wcześniej i czy ktoś już nie rozwiązał jego problemu. Jeśli jest możliwość kontynuowania istniejącego na Forum wątku poprzez umieszczenie tam postu o tematyce, która interesuje Użytkownika, to nie należy zakładać nowych wątków.
 8. Założyciel wątku powinien nadać mu tytuł, który jasno wskazuje na zakres poruszanej w nim tematyki lub konieczny do rozwiązania problem.
 9. Propozycje nowych działów, zmian w dotychczasowych działach oraz innych modyfikacji Forum mogą być zgłaszane przez Użytkowników w dziale "Niezbędnik Użytkownika" z podaniem uzasadnienia.
 10. Problemy, z którymi mogą borykać się Użytkownicy w zakresie objętym tematyką Forum, powinny być rozwiązywane w odpowiednich wątkach dyskusyjnych, bez nadużywania systemu prywatnych wiadomości.
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Każdy Użytkownik ma prawo wypowiadać na Forum własne poglądy i bronić swojego stanowiska w pisanych przez siebie postach, o ile nie łamie swymi wypowiedziami Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do szacunku ze strony innych, bez względu na to, jakie poglądy prezentuje. 2.1. W wypowiedziach na Forum Użytkownicy zwracają się do siebie wzajemnie per "ty" używając nazw użytkowników zamiast imion, nawet jeśli je znają. Forma ta nie może być uważana za przejaw braku szacunku w stosunku do jakiegokolwiek Użytkownika, bez względu na relacje panujące w życiu realnym.
 3. Poglądy i opinie wyrażane na Forum przez jego Użytkowników są prywatnymi poglądami i opiniami tych Użytkowników, a nie stanowiskiem prezentowanym przez Forum, w szczególności przez jego Administratorów i Moderatorów.
 4. W pisanych na Forum postach, Użytkownicy powinni podpierać swoje opinie argumentami. Niedopuszczalne jest przedstawianie nie podlegających dyskusji stanowisk bez podparcia ich dowodem.
 5. Korzystanie dla własnych celów z opinii wyrażonych przez Użytkowników lub zastosowanie się do udzielonych przez Użytkowników na Forum porad odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej z zamieszczonych na Forum wpisów.
 6. Użytkownicy mają prawo do umieszczenia w swojej stopce podpisu oraz/lub odnośnika do własnej strony internetowej, o ile jest to strona niekomercyjna. Na zasadzie wzajemności, zalecane jest umieszczenie na linkowanej stronie, w widocznym miejscu, odsyłacza do strony Forum. 6.1. Strony internetowe zarejestrowanych hodowli zwierząt rasowych (kotów, fretek, psów) nie są uznawane na Forum jako komercyjne. 6.2. Umieszczenie w stopce odnośnika do strony komercyjnej wymaga uzyskania zgody Administratora Forum.
 7. Użytkownicy mają prawo do zamieszczania w swoich postach opisów ofert komercyjnych oraz linków do tych ofert jedynie w celach informacyjnych, zgodnych z tematyką Forum. Zabronione jest linkowanie jako forma reklamy oraz jakakolwiek reklama własnej lub cudzej oferty komercyjnej. 7.1 Zabronione jest umieszczanie na Forum jakichkolwiek ogłoszeń dotyczących kupna lub sprzedaży towarów i usług. Wyjątek stanowią indywidualne oferty Użytkowników Forum związane z dietą BARF zamieszczane w dziale BARFny Kramik. 7.2 Zabronione jest również zamieszczanie na Forum ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży lub bezpłatnego oddania do adopcji zwierząt.
 8. Zabronione jest rozsyłanie do Użytkowników Forum poprzez system prywatnych wiadomości jakichkolwiek nie zamówionych przez nich materiałów reklamowych, ofert komercyjnych, tzw. łańcuszków szczęścia i wszelkich treści uznawanych powszechnie za spam.
 9. Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań aby ich posty były napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego. Polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, choć zalecane.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest umieszczanie na Forum treści, które:
  1. stanowią naruszenie obowiązującego w Polsce prawa,
  2. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  3. stanowią ataki personalne pod adresem innych Użytkowników, oszczerstwa lub pomówienia,
  4. stanowią naruszenie powszechnie przyjętych w Internecie norm przyzwoitego zachowania zwanych Netykietą.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo do odwołania się od każdej decyzji Administratora lub Moderatora, która go dotyczy, w trybie określonym w § 5 pkt 8.
 12. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, nie podając przyczyny, zlikwidować swoje konto na Forum. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem, który dokona likwidacji konta Użytkownika. Posty napisane przez Użytkownika pozostaną nie zmienione i będą dostępne na Forum, chyba że w uzasadnionych przypadkach Administrator zadecyduje inaczej.
§ 5 Prawa i obowiązki Administratorów oraz Moderatorów
 1. Administratorzy i Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorzy i Moderatorzy, korzystając z Forum i wypowiadając się w tematach określonych w § 3 pkt. 1 i 6 są jego Użytkownikami i w związku z tym mają takie same prawa oraz obowiązki jak wszyscy Użytkownicy, określone Regulaminem. 2.1. W zakresie wykonywanych przez Administratorów i Moderatorów zadań specjalnych, wyznaczonych posiadaną funkcją na Forum, mają oni prawa i obowiązki szczególne opisane w pkt. 4-10 niniejszego paragrafu. 2.2. W zakresie wykonywanych czynności administracyjnych Administratorzy mają prawa i obowiązki określone w § 6.
 3. Administratorzy i Moderatorzy, wypowiadając się na Forum w tematyce określonej w § 3 pkt. 1 i 6 biorą indywidualną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, a ich wypowiedzi wyrażające poglądy i opinie są ich prywatnym zdaniem na dany temat, nie zaś stanowiskiem Forum.
 4. Administratorzy i Moderatorzy mają obowiązek dbać o porządek na Forum i pilnować przestrzegania Regulaminu przez wszystkich Użytkowników. 4.1. Zadaniem Administratorów i Moderatorów jest także zapobieganie oraz likwidacja skutków działalności robotów (tzw. botów internetowych) oraz eliminacja wszelkiego spamu na Forum.
 5. W ramach działań porządkowych Administratorzy i Moderatorzy mają w szczególności prawo do:
  1. usuwania, modyfikacji i przenoszenia postów oraz wątków, które są sprzeczne z Regulaminem,
  2. upominania Użytkowników, których wypowiedzi naruszają Regulamin,
  3. nakładania kar na Użytkowników, naruszających w sposób rażący i/lub uporczywy Regulamin.
 6. Karami za nie stosowanie się do postanowień Regulaminu są:
  1. ostrzeżenie,
  2. jeśli dwukrotne ostrzeżenie nie przyniesie oczekiwanej poprawy zachowania Użytkownika, to czasowa blokada jego konta:
   • w pierwszej kolejności brak możliwości pisania postów przez określony czas,
   • w następnej kolejności (po kolejnych dwóch ostrzeżeniach) całkowity brak dostępu do Forum przez określony czas,
  3. trwałe usunięcie konta.
  6.1. Czas ważności każdego ostrzeżenia wynosi 1 rok. Po tym czasie jest ono kasowane z profilu Użytkownika.
 7. Administrator lub Moderator, który dokonał czynności administracyjnej lub moderatorskiej podaje Użytkownikowi, którego czynność dotyczyła, uzasadnienie w przypadku:
  1. usunięcia, przeniesienia lub modyfikacji postu albo wątku, związanego z naruszeniem Regulaminu,
  2. nałożenia na Użytkownika kary spowodowanej rażącym naruszeniem przez niego Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Użytkownik uzna decyzję Administratora lub Moderatora, która go dotyczyła za niesłuszną, odwołuje się od tej decyzji w następującym trybie:
  1. w pierwszej kolejności zwraca się do Administratora lub Moderatora, który dokonał danej czynności i przedstawia swoje stanowisko w sprawie,
  2. Administrator lub Moderator, po rozważeniu stanowiska Użytkownika, działając w dobrej wierze, cofa dokonane wobec niego czynności lub pozostawia swoją decyzję w mocy, przedstawiając Użytkownikowi swoje argumenty,
  3. jeśli czynności opisane w pkt. a i b nie przyniosły rezultatu, który satysfakcjonuje Użytkownika, zwraca się on o rozstrzygnięcie sporu do Zespołu Administracyjno-Moderatorskiego, zwanego dalej Zespołem, tworzonego przez jednego z Administratorów oraz wszystkich Moderatorów na Forum:
   • Zespół, po rozważeniu argumentów obydwu stron podejmuje decyzję większością głosów,
   • Administrator lub Moderator, którego spór dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu, może jedynie przedstawić Zespołowi uzasadnienie swojego stanowiska,
   • decyzja Zespołu jest ostateczna,
  4. zwrócenie się Użytkownika do Zespołu o rozstrzygnięcie sporu następuje poprzez poinformowanie jednego, dowolnie wybranego członka Zespołu nie będącego stroną sporu o wyborze tej drogi postępowania oraz opisaniu mu zaistniałej sytuacji.
 9. Z racji pełnionej na Forum funkcji, Administratorzy i Moderatorzy powinni dołożyć szczególnych starań aby ich wypowiedzi oraz stosunek do innych Użytkowników w najmniejszym stopniu nie naruszały dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety. 9.1. Mając na Forum szczególną rolę, Administratorzy i Moderatorzy nie powinni nigdy nadużyć zaufania jakim zostali obdarzeni, w jakimkolwiek celu, nawet mogącym być uznanym za szczytny. 9.2. Narzędzia administracyjne i moderatorskie służą wyłącznie do wypełniania zadań określonych Regulaminem i nie mogą być używane w żadnym innym celu ani w sposób mogący narazić Forum na utratę reputacji. 9.3. Wykonując czynności administracyjne i moderatorskie, Administratorzy i Moderatorzy działają w dobrej wierze, podejmując decyzje w sposób bezstronny i kierując się dobrem Forum oraz dobrem ogółu zgromadzonych na nim Użytkowników.
 10. Administratorzy i Moderatorzy, w miarę posiadanych możliwości, powinni dbać o dobrą atmosferę na Forum oraz pozytywny wizerunek Forum.
§ 6 Szczególne prawa i obowiązki Administratorów
 1. Obowiązkiem Administratorów jest dbanie o poprawne funkcjonowanie Forum oraz bezpieczeństwo danych Forum zgromadzonych na serwerze.
 2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone atakiem hakerskim na Forum, któremu nie byli w stanie zapobiec.
 3. Administratorzy powinni zapewnić Użytkownikom pomoc techniczną w przypadku problemów z obsługą Forum.
 4. W przypadku awarii funkcjonowania Forum Administratorzy powinni bezzwłocznie podjąć działania naprawcze, aby w możliwie najszybszym czasie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Forum oraz dostęp do niego Użytkowników.
 5. Administratorzy mają prawo nadawania i odbierania uprawnień Moderatorom i Użytkownikom oraz ustalania zakresu tych uprawnień.
§ 7 Kopiowanie
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na Forum, a nie będących wypowiedziami własnymi Użytkownika, bez zgody ich autorów oraz Administratora jest zabronione.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Rejestracja na Forum jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 2.1. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu. 2.2. Zmiany Regulaminu będą poprzedzone dyskusją na Forum, w celu zebrania uwag, opinii i zastrzeżeń Użytkowników do proponowanych przez Administratora zmian. Czas trwania dyskusji określony będzie przez Administratora. W uzasadnionych przypadkach Administrator może odstąpić od dyskusji. 2.3. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian w Regulaminie ma prawo do likwidacji konta na Forum w każdym czasie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2011. Niniejszy tekst jednolity obejmuje późniejsze zmiany wprowadzone do Regulaminu.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template forumix v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne